Stichting Lambers-Burger in liquidatie

De Stichting Lambers-Burger (hierna kort: "de stichting" of "het fonds")  is opgericht op 10 februari 1983 door mevrouw Maria Louise Lambers-Burger. Mevrouw Lambers werd geboren te Groningen op 30 december 1919 en was gehuwd met de heer mr Karst Hindrikus Lambers.

De heer Lambers was in de jaren 1950 - 1977 burgemeester van de gemeente Anloo, thans (na de gemeentelijke herindeling) onderdeel van de gemeente Aa en Hunze. Na het overlijden van haar echtgenoot in 1977 bleef mevrouw Lambers-Burger wonen in haar geliefde dorp Annen (Drenthe). Het echtpaar bleef kinderloos. Mevrouw Lambers was van beroep maatschappelijk werker. Een beroep, dat zij als burgemeestersvrouw daadwerkelijk vorm en inhoud kon geven in haar eigen woon- en leefomgeving.

Mevrouw Lambers is tot haar overlijden in 2011 voorzitster van de stichting geweest. Twee bestuurders,
oud-notaris mr Rob C. Spronk (secretaris) en financieel deskundige Jaap J.B. Smit (penningmeester) stonden haar reeds vanaf 1983 terzijde bij het tot activiteit brengen van de stichting.De heer J.J.B.Smit is op 20 juli 2014 te Groningen overleden. In de ontstane vacature is voorzien door benoeming van de heer Jan van der Struik te Rolde. De laatste was reeds een tiental jaren actief als fonds-attache.

Wat wilde de stichtster bewerkstelligen via de stichting Lambers-Burger ?

Mevrouw Lambers wilde door middel van giften allerlei activiteiten stimuleren, die tot resultaat zouden kunnen hebben dat:

  • de vitaliteit van het sociaal-culturele leven zo goed mogelijk wordt bevorderd, door het steunen van een breed scala aan initiatieven;

  • het behoud van waardevolle gebouwen, verzamelingen en objecten middels beheer en restauratie te bevorderen. ( gelet op de liquidatiefase, is dit punt van de doelstelling vervallen)

Als aandachtsregio werd aanvankelijk gekozen voor de provincie Drenthe, plus een aantal met name genoemde goed-doel instellingen. Vervolgens lag een aantal jaren de focus op de drie noordelijke provincies, terwijl in de laatste vijftien jaar de donaties van de stichting zijn verstrekt aan doelen binnen de provincie Drenthe.

Na het overlijden van de oprichtster van de stichting, is het stichtingsbestuur conform de door de overledene gegeven instructies voortgegaan met het beleid van de stichting.Het bestuur intensiveert daarbij de persoonlijke contacten met de instellingen en/of personen (ANBI danwel SBBI) welke voor projecten ondersteuning verzoeken.

De stichting is sedert haar oprichting, in 1983, gekwalificeerd als een goed doel-rechtspersoon. Na het overlijden in 2011 van de oprichtster,mevrouw M.L.Lambers-Burger, is het bestuur voortgegaan met de vervulling van haar bestuurstaak.

Liquidatie en vereffening, conform testamentaire last.
Voormelde bestuurstaak ( nader ingevuld door de testamentaire last van erflaatster) heeft aanvankelijk de feitelijke juridische kwaliteit aangenomen van een liquidatie-op-termijn van de stichting.
In de fondsvergadering van 18 augustus 2014 is formeel besloten tot de liquidatie van de stichting. Conform de bepalingen van boek 2, artikel 23 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, zijn de drie leden van het bestuur benoemd tot vereffenaars van de stichting in liquidatie.De wettelijke bepalingen zijn derhalve op de afwikkeling van toepassing. Dat houdt onder meer in, dat het beleid zich toespitst op hoofdpunten, en dat ondersteuning van langlopende projekten niet langer mogelijk zal zijn.

Bij voorts gelijkblijvend beleid , verwachten vereffenaars, dat het vermogen van de stichting
medio 2016 zal zijn vereffend. In 2016 zullen er op 21 maart nog donatiebesluiten worden gepland. Daarna volgt de afronding ,conform wettelijke regels, van de liquidatie van het fonds.

 

De mogelijkheid tot indiening van verzoeken

om donatie-bijdragen aan projekten is

vanwege de vereffening van de stichting


        GESLOTEN PER 1 MAART 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

  © Stichting Lambers-Burger, 2011-2016. Alle rechten voorbehouden.